Chat with us, powered by LiveChat
Látogasson el hozzánk!
1138 Budapest, Latorca u. 2.
Hívjon minket
06 1 800 1520
Nyitvatartási idő
Hétfő - Péntek: 8:00 - 20:00

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

A LIFELIKE Egészségügyi és Diagnosztikai Nonprofit Korlátolt Felelősségű Egészségügyi Szolgáltató (a továbbiakban: Egészségügyi Szolgáltató) feladata és kötelezettsége, hogy az Ön személyes- és egészségügyi adatait az irányadó adatvédelmi jogszabályoknak, így különösen az Európai Unió 2016/679. számú általános adatvédelmi rendeletének (a továbbiakban: GDPR), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénynek, valamint az az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvénynek (a továbbiakban: Eüak.) megfelelően kezelje, és az Ön adatvédelmi jogait tiszteletben tartsa.

Az Ön személyes- és egészségügyi adatainak kezelése szakmai titoktartásra kötelezett munkatársaink felelőssége mellett történik.

A jelen adatvédelemi tájékoztatónk az egészségügyi szolgáltatásaink során végzett, valamint azzal kapcsolatos adatkezelési tevékenységeink vonatkozásában tartalmaz információkat. Annak érdekében, hogy az Ön a személyes- és egészségügyi adataival végzett adatkezelési műveletekről részletes információkkal rendelkezzen, kérjük, szíveskedjék elolvasni a Tájékoztatót.

Egészségügyi Szolgáltató megnevezése:

LIFELIKE Egészségügyi és Diagnosztikai Nonprofit Korlátolt Felelősségű Egészségügyi Szolgáltató
székhely: 1138 Budapest, Latorca utca 2.
adószám: 26328760-2-41
cjsz.: 01-09-324388
képviseli: Dr. Török Krisztina ügyvezető

Adatvédelmi tisztviselő:
Dr. Sűrű Diána
e-mail: dpo.lifelike@gmail.com
postai elérhetősége: 1138 Budapest, Latorca utca 2.

Amennyiben az Ön megítélése szerint az Egészségügyi Szolgáltató az adatkezelés vagy az adatfeldolgozás során jogait megsértette, jogosult a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulni, melynek elérhetőségei az alábbiak:

 • székhely (ügyfélszolgálat): 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C;
 • postacím: 1530 Budapest Pf. 5;
 • honlap: http://www.naih.hu;
 • telefon: (+36 1) 391 1400;
 • telefax: (+36 1) 394 1410;
 • e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

A kezelt személyes adatok körét, a személyes adatok tervezett kezelésének célját, valamint az adatkezelés jogalapját, illetve az adatok kezelésének időtartamát a jelen tájékoztató MELLÉKLETE tartalmazza.

JOGOK

Önnek, mint érintettnek joga van, hogy az alábbiakat kérje az Egészségügyi Szolgáltatótól:
1. Az érintett hozzáférési joga

 • Az érintett jogosult arra, hogy az Egészségügyi Szolgáltatótól visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és kapcsolódó információkhoz hozzáférést kapjon.
 • Az Egészségügyi Szolgáltatónak az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére kell bocsátania. Az érintett által kért további másolatokért az Egészségügyi Szolgáltató az adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat fel.

2. A helyesbítéshez való jog

 • Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Egészségügyi Szolgáltató indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat.
 • Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését is.

3. A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)
[A GDPR 17. cikke (3) bekezdése alapján nem alkalmazható abban az esetben, ha az adatkezelés jogalapját személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése írja elő, illetve jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez esetén.]

 • Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Egészségügyi Szolgáltató indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat,
 • az Egészségügyi Szolgáltató pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha
  • a.) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
  • b.) az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
  • c.) az érintett tiltakozik az adatkezelése ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre,
  • d.) a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
  • e.) a személyes adatokat az Egészségügyi Szolgáltatóra alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
  • f.) a személyes adatok gyűjtésére közvetlenül gyermeknek kínált, információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

4. Az adatkezelés korlátozásához való jog

 • Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Egészségügyi Szolgáltató korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:
  • a.) az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Egészségügyi Szolgáltató ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
  • b.) az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
  • c.) az Egészségügyi Szolgáltatónak már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
  • d.) az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Egészségügyi Szolgáltató jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

5. Az adathordozhatósághoz való jog
[A GDPR 20. cikke (1) bekezdése alapján csak hozzájárulásos és szerződéses jogalap alapján alkalmazható.]

 • Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az Egészségügyi Szolgáltató rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az Egészségügyi Szolgáltató, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta.

6. A tiltakozáshoz való jog

 • Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha az érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

7. Az érintett tájékoztatása az adatvédelmi incidensről

 • Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az Egészségügyi Szolgáltatónak indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatnia kell az érintettet az adatvédelmi incidensről. E tájékoztatásban világosan és közérthetően ismertetni kell az adatvédelmi incidens jellegét, és közölni kell a GDPR 34. cikk (1)-(2) bekezdésében foglaltakat.
 • Az érintettet nem kell az tájékoztatni, ha GDPR 34. cikk (3) bekezdésében foglalt feltételek bármelyike teljesül.

8. Visszavonási jog

 • Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

9. Felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog (hatósági jogorvoslathoz való jog)

 • Az érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál. Az a felügyeleti hatóság, amelyhez a panaszt benyújtották, köteles tájékoztatni az ügyfelet a panasszal kapcsolatos eljárási szabályokról.

10. Bírósághoz fordulás joga

 • Az érintett a jogainak megsértése esetén az Egészségügyi Szolgáltató ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

Eljárási szabályok:

Az Egészségügyi Szolgáltató az érintett kérelemének beérkezésétől számított 25 napon belül tájékoztatja az érintettet kérelme nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható.

Az információkat írásban vagy más módon – ideértve adott esetben az elektronikus utat is – adja meg az Egészségügyi Szolgáltató. Az érintett kérésére szóbeli tájékoztatás is adható, feltéve, hogy más módon igazolták az érintett személyazonosságát. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint az Egészségügyi Szolgáltató elektronikus úton adja meg, kivéve, ha az érintett azt másként kéri.

Ha az Egészségügyi Szolgáltató nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatni köteles az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.
A tájékoztatást és intézkedést díjmentesen kell biztosítani.
Ha az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az Egészségügyi Szolgáltató, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre:

 • a.) ésszerű összegű díjat számíthat fel, vagy
 • b.) megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.

Az érintteti jogokat gyakorolhatja:

 • 1.) cselekvőképes nagykorú érintett
 • 2.) 16 életévét betöltött korlátozottan cselekvőképes kiskorú (ún. érett kiskorú) érintett
 • 3.) cselekvőképtelen kiskorú érintett esetén törvényes képviselője (szülő, gyám)
 • 4.) cselekvőképtelen nagykorú érintett esetén törvényes képviselője (gondnok)
 • 5.) az 1.)-4.) által meghatalmazott szerv/személy (pl. egyéb hozzátartozó, ügyvéd)
  6.) az 1.)-4.) hozzájárulása nélkül a hozzátartozó (házastárs, élettárs, felmenő-lemenő rokon, testvér) egészségügyi indok esetén, kizárólag a szükséges adatok tekintetében

  • a hozzátartozó, vagy leszármazói egészségét érintő ok miatt (pl. örökletes érintettségek)
  • a hozzátartozó egészségügyi ellátása miatt szükséges és az információkhoz máshogy nem lehet hozzájutni
 • 7.) az érintett halálát követően
  • a hozzátartozó (házastárs, élettárs, felmenő-lemenő rokon, testvér) egészségügyi indok esetén, kizárólag a szükséges adatok tekintetében
   • a hozzátartozó, vagy leszármazói egészségét érintő ok miatt (pl. örökletes érintettségek)
   • a hozzátartozó egészségügyi ellátása miatt szükséges és az információkhoz máshogy nem lehet hozzájutni
    továbbá a halál okával összefüggő vagy összefüggésbe hozható, továbbá a halál bekövetkezését megelőző gyógykezeléssel kapcsolatos egészségügyi adatok tekintetében.
  • a törvényes képviselő, örökös a halál okával összefüggő vagy összefüggésbe hozható, továbbá a halál bekövetkezését megelőző gyógykezeléssel kapcsolatos egészségügyi adatok tekintetében
 • 8.) hivatalos szervek hivatalos eljárásuk körében

Érintetti igényei előterjesztéséhez kérem, használja a jelen tájékoztató Melléklet (2)-ben szereplő nyomtatványt!

Amennyiben az Egészségügyi Szolgáltatónak megalapozott kétségei vannak a kérelmet benyújtó természetes személy kilétével kapcsolatban, további, az érintett személyazonosságának megerősítéséhez szükséges információk nyújtását kérheti. Például közokirat, teljes bizonyító erejű magánokirat, meghatalmazás, vagy egyéb releváns dokumentumok formájában.

Jelen tájékoztatás hatályos az Egészségügyi Szolgáltató honlapján történő közzététel napjától, és visszavonásig érvényes.

Kelt: Budapest, 2018. október 15.
Utolsó módosítás: 2019. 06. 14.

MELLÉKLET (1)

MELLÉKLET (2)